Kontakt : 61 6636111

Ubuntu 10.04 (Gnome)

Podłączenie zasobu w środowisku graficznym Gnome systemu Ubuntu Linux 10.4 (LTS).
1. W menu systemowym wybrać polecenie Places → Connect to Server.


2. W oknie Connect to Server wprowadzić ustawienia (jak na ilustracji poniżej):

Typ połączenia WebDAV (HTTP/SSL)
Serwer webdav.put.poznan.pl
Port 444
Nazwa użytkownika użytkownik (z karty danych dostępowych do serwera)
Hasło hasło (z karty danych dostępowych do serwera)
Ścieżka dla serwisów wwww – /nazwa_folderu

dla stron pracowników – /adres mailowy (imię.nazwisko@put.poznan.pl)

dla stron studenckich –  /adres mailowy (imię.nazwisko@student.put.poznan.pl)


3. (opcjonalnie) Jeśli połączenie ma mieć własną nazwę, to zaznaczyć checkbox przy Add bookmark i wprowadzić tę nazwę w pole Bookmark name.

4. Kliknąć przycisk Connect.

5. W kolejnym oknie wprowadzić hasło i potwierdzić przyciskiem Connect.

6. Na pulpicie pojawi się folder (ikona) z podpisem WebDAV on nazwa_serwisu.put.poznan.pl (lub własnym, jeśli został podany w kroku 3.).
W głównym folderze serwera znajdują się 3 foldery:
a. public – przeznaczony na pliki serwisu internetowego (dostępny przez serwer WWW)
b. private – przeznaczony na pliki, które nie mogą być bezpośrednio dostępne z serwera WWW, a które można na nim przechowywać
c. logs – utworzony w celu udostępnienia logów serwera WWW (pliki access_log i error_log), które można analizować samodzielnie, gdy są problemy z działaniem serwisu internetowego.

 

 

7. Pliki i foldery można kopiować przeciągając je między oknami lub kartami programu File Browser (Przeglądarka plików).
UWAGA! Ten sposób nie pozwala na korzystanie z połączenia w trybie tekstowym (z terminala) ani nie montuje połączenia w systemie plików.
W pierwszym przypadku można skorzystać z pakietu cadaver (konsolowy klient WebDAV), a w drugim przypadku należy zamontować zasób poleceniem mount.davfs.

8. Aby zakończyć połączenie należy kliknąć PPM (prawym przyciskiem myszy) na folderze WebDAV on nazwa_serwisu.put.poznan.pl i z menu wybrać polecenie Unmount.

Translate »